Loading...

Κατηγορίες

Καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ναυτικού ομίλου Πατρών στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook : Ναυτικος Ομιλος Πατρων -ΝΟΠ

@PatrasNauticalClub

1946 : Ιστορικές στιγμές από την πορεία του ΝΟΠ μέσα στο χρόνο. Γιατί ο ΝΟΠ είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία της Πάτρας. Γιατί ο ΝΟΠ είναι ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας!!!
Κλίκ για μεγέθυνση
1946 : Ιστορικές στιγμές από την πορεία του ΝΟΠ μέσα στο χρόνο. Γιατί ο ΝΟΠ είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία της Πάτρας. Γιατί ο ΝΟΠ είναι ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας!!!1946 : Ιστορικές στιγμές από την πορεία του ΝΟΠ μέσα στο χρόνο. Γιατί ο ΝΟΠ είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία της Πάτρας. Γιατί ο ΝΟΠ είναι ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας!!!

Το καλοκαίρι του 1946, μετά την απελευθέρωση, σε μια ουσιαστικά και πρακτικά κατεστραμμένη χώρα και πόλη,  και ενώ παράλληλα μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος, ο ΝΟΠ και οι άνθρωποί του ξεκινούν μια αδιανόητη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία του Ομίλου.

Η πατραϊκή κοινωνία, οι αρχές της πόλης και οικονομικοί παράγοντες, παραβλέποντας όλη την θλιβερή και ασταθή περιρρέουσα κατάσταση, στέκονται δίπλα στο ΝΟΠ αρωγοί στην προσπάθεια του να δώσει μια αισιόδοξη νότα στην αθλητική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Μετά από έκκληση της εφημερίδας «Νεολόγος των Πατρών» διεξάγεται έρανος υπέρ του ΝΟΠ,  «… όπως εκδηλώσουν εμπράκτως την εκτίμησίν των είς τό έργον τού ΝΟΠ, ό οποίος ακατάβλητος επί μίαν δεκαετίαν περιφέρει νικηφόρα τά χρώματα της πόλεως είς τους πανελληνίους και άλλους κολυμβητικούς αγώνας, κατέχων τό πρωτάθλημα Ελλάδος είς τό ουώτερ-πόλο από τό 1935»

«Αί πρόσφατοι ακόμη θριαμβευτικαί νίκαι του ενώπιων χιλιάδων θεατών … εδημιούργησαν είς όλους ένα αίσθημα υποχρεώσεως, όπως ενισχυθεί ο ΝΟΠ υλικώς, ώστε αφ’ ενός μέν νά δυνηθή νά μετάσχει τών μετ΄ ολίγας ημέρας τελουμένων αγώνων, εφ’ετέρου δέ όπως δημιουργήση μονιμωτέρας εγκαταστάσεις αί οποίαι να εξυπηρετούν τούς ασκούμενους νέους καί παρέχουν τήν ευχέρειαν τής παρακολουθήσεως τών αγώνων είς περισσοτέρους φιλάθλους». …  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μαζεύεται ένα υπερβολικά μεγάλο ποσόν  (δεδομένων των συνθηκών) για την εποχή, περίπου 10.000.000 δραχμές. Με αυτά ο ΝΟΠ χρηματοδοτεί την αποστολή του στους πανελλήνιους αγώνες και ξεκινά την άμεση επιδιόρθωση των υποδομών του και την αποκατάσταση της διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου. Είναι ισως η μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά που μία ολόκληρη πόλη στέκεται κυριολεκτικά δίπλα και στηρίζει τις αθλητικές προσπάθειες ενός συλλόγου της.

Περισσότερα για τον έρανο και τις συνεισφορές των επώνυμων και ανώνυμων πατρινών, στις σελίδες του φυλλαδίου που εξέδωσε ο ΝΟΠ το 1946, όπου αναφέρεται και ευχαριστεί όλους και την εφημερίδα Νεολόγος για την επιτυχή πρωτοβουλία της.

 «…Έτσι εδημιουργήθη ή νέα βάσις τού ΝΟΠ, ή οποία παρέχει σήμερον τά στοιχειώδη τουλάχιστον μέσα αθλήσεως είς τούς κολυμβητάς μας, υποχρεωμένους νά συνεχίσουν τήν ιστορικήν, ανάμεσα είς τόν αθλητισμόν τής πόλεως, δράσιν τού σωματείου των.»

Από τον «Νεολόγος Πατρών»  (28-07-1946)

«Η πρώτη μεταπολεμική εμφάνισις τών κολύμβητών τού ΝΟΠ, ή οποία ωργανώθει επ’ ευκαιρία τών εγκαινίων τής νέας βάσεως, τήν πρωίαν τής παρελθούσης Κυριακής, αφήκε γενικώς τάς καλυτέρας εντυπώσεις.

Ο ΝΟΠ επρόσθεσε έτσι μίαν νέαν οργανωτικήν επιτυχία είς τάς τόσας παλιάς του. Εγκατασταθείς μόλις πρό μηνός είς τήν νέαν του βάσιν, μάς παρουσίασε ωραίαν εκπληξιν προχθές.

Τόν εγνωρίζαμε πτωχόν καί κατεστραμμένον έκ τού πολέμου. Μέ μοναδική περιουσία μία μπάλλα τού ουώτερ-πόλο. Καί μέ πολλήν χαρά καί αισιοδοξία διά τό μέλλον είδαμε διά μίαν ακόμη φορά το θαύμα του Ελληνικού παραμυθιού, τόν φοίνικα νά αναγεννάται από τήν τέφρα του.

Μέσα σέ ένα μήνα ή Διοίκησις καί τά φιλότιμα παιδιά τού Ομίλου εδημιούργησαν μία πραγματικήν όασι είς τό άκρον αυτό τού λιμανιού μας. Πήραν τό εγκαταλελημένο τμήμα μέ το ερειπιωμένο καφενεδάκι καί τό επεσκεύασαν. Πόρτες, παράθυρα, ντούς, ποντόνια, διαδρομές, τέρματα, χρώματα ζωηρά, καί πρό πάντων κίνησις νέων παιδιών καί νέων κοριτσιών μέ όρεξι γιά αθλητισμό καί αγάπη στή θάλασσα έδωσαν νέα ζωή στό πρίν νεκρό τμήμα.

Έτσι εδημιουργήθη ή νέα βάσις τού ΝΟΠ, ή οποία παρέχει σήμερον τά στοιχειώδη τουλάχιστον μέσα αθλήσεως είς τούς κολυμβητάς μας, υποχρεωμένους νά συνεχίσουν τήν ιστορικήν, ανάμεσα είς τόν αθλητισμόν τής πόλεως, δράσιν τού σωματείου των."

 

Απολογισμός δράσεων του ΝΟΠ από την καλοκαιρινή περίοδο του 1946

Η Τρίμηνος Δράσις του ΝΟΠ - Κρίσεις και Συμπεράσματα (από τον Νεολόγο Πατρών)

…Ο ΝΟΠ λοιπόν εγκατεστάθει στήν βάσιν τους μόλις τήν 25ην Ιουνίου. Δέν είχε λοιπόν είς τήν διάθεσίν του παρά μόνο τούς υπόλοιπους τρείς μήνας. Τό χρονικόν τούτο διάστημα διήρεσε είς τρία ίσα μέρη κατά τό συνταχθέν τότε πρόγραμμα ώς εξής:

Α περίοδος- Ιούλιος: Εγκαταστάσεις – Συγκέντωσις παλιών παλαιών κολυμβητών – Εγγραφή νέων – Προπονήσεις – Εξέρευσις πόρων.

Β περίοδος – Αύγουστος :     Οργάνωσις αγώνων διασυλλογικών- Μετάκλησις ομάδων του Κέντρου – Προπαρασκευή διά Πανελληνίους αγώνας – Εξεύρεσις πόρων.

Γ περίοδος – Σεπτέμβριος:    Συμμετοχή είς πανελληνίους κολυμβητικούς  - Οργάνωσις εσωτερικών.

Εκείνο πού βλέπει κανείς από τήν πρώτην στιγμήν, είνε ότι τό πρόγραμμα αυτό, εφηρμόσθη μέ μαθηματικήν πράγματι ακρίβειαν.  Αποτέλεσμα δέ τής συστηματικής  εργασίας τού ΝΟΠ καί τής απηχήσεως τήν οποίαν είχεν αύτη είς τήν κοινωνίαν είνε ότι τό δυσκολώτερον κεφάλαιον, είς τό οποίον όλοι οί παρεμφερείς οργανισμοί σκοντάφτουν, τό οικονομικόν, υπερπηδήθη ευκόλως. Και είς την έκκλησιν τού Νεολόγου διά τήν ενίσχυσιν τού ΝΟΠ, ίνα δυνηθή και συμμετάσχη τών Πανελληνίων αγώνων, πολλοί συμπολίται έσπευσαν νά προσφέρουν διάφορα ποσά, ώστε εντός ολίγων ημερών συγκεντρώθει τό σεβαστόν ποσόν τών 10 περίπου εκατομμυρίων δραχμών, μέ τό οποίον εκαλύφθησαν όλαι αί ανάγκαι τού Σωματείου …

 

 

Κολυμβητήριο Ν.Ο.Πατρών
Ακτή Δυμαίων έναντι ΔΕΗ


Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 317766

Email Επικοινωνίας: n-o-p@otenet.gr

Εθνικό κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00
Σάββατο 10.00 - 13.00
Τηλ: 2610 644303


Email Διαφήμισης:
nopatras@gmail.com 

Facebook

Flickr

Copyright © 2024 ΝΟΠ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ